Privacy statement

Privacy statement Dumoco

Verwerking persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit statement vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Dumoco (hierna “Dumoco”, “wij”, “ons” of “onze”) worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Dumoco met uw persoonsgegevens omgaat. De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk (naam, kenteken, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie ons privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken wij ons Privacy Statement bij zonder u hiervan op de hoogte te houden. De meest recente versie van ons Privacy Statement is van toepassing. Wij raden u dus aan dit statement regelmatig te bekijken. Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het uitgangspunt bij verwerking is dat gegevens die verwerkt worden toereikend zijn, niet bovenmatig en ter zake dienend.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?

Dumoco, statutair gevestigd te Amersfoort, is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van uw gegevens. Dit statement is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoonsgegevens door Dumoco, met als voornaamste doeleinden de verwerking van betalingen en het verlenen van mobiliteitsdiensten van Dumoco.

Bewaartermijn

Wij bewaren de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld en gedurende maximaal 18 maanden na afloop hiervan, tenzij anders vermeld in dit Privacy Statement. Na afloop van de hier gemelde bewaartermijn zullen al uw persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij de gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven. Verwijdering impliceert het anonimiseren, vernietigen of zodanig bewerken dat het niet meer mogelijk is u te identificeren.

Welke gegevens worden verzameld en voor welk doel?

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s) of via uw werkgever, door het gebruiken van onze website, door contact met ons op te nemen via de telefoon of e-mail, door gebruik van diensten van derden of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, gebruik maakt van mobiliteitsdiensten van derden, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze klantenservice, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan promoties of enquêtes en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, die nodig is om ons in staat te stellen u onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, ritinformatie (locatie, tijd, leverancier, klantnummer), en bankgegevens bevatten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan die in dit Privacy Statement worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. Meer specifiek, om uw verzoek om een of meerdere (mobiliteits)diensten te leveren, te wijzigen of te updaten, moeten wij in de volgende gevallen informatie van u verzamelen.

Aanmelding via website

Dumoco voert projecten uit in opdracht van verschillende opdrachtgevers. Om u de mogelijkheid te geven deel te namen aan onze projecten, vragen wij u een registratieformulier in te vullen. Tijdens deze registratie gaat u tevens akkoord met het Privacy Statement van Dumoco. Deze gegevens worden gebruikt op basis van een wettelijke grondslag, namelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Wij bewaren uw gegevens op onze website tot 18 maanden na beëindiging van de overeenkomst.

Aangaan van een factuurrelatie

Indien wij met u een factuurrelatie aangaan heeft Dumoco uw rekeninggegevens nodig zoals personalia, NAW-gegevens en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden gebruikt op basis van een wettelijke grondslag, namelijk om uitvoering te geven onze administratieplicht. Wij zullen deze gegevens bewaren tot 10 jaar na de factuurdatum.

Activeren en gebruik van vervoersdiensten van derden partijen

Binnen het project kunt gebruik maken van diensten van derde partijen. Deze derde partijen zijn bijvoorbeeld Greenwheels (autodelen), OV-Fiets (fietsdelen), RCBKA (ov), Transvison (taxi) en Yellowbrick (parkeren). Voor het correct functioneren van deze diensten van derden binnen Dumoco dienen wij in sommige gevallen uw gegevens uit te wisselen met deze derden in andere gevallen doet u dit zelf. Wanneer u diensten van derden gebruikt via Dumoco, dan wisselen wij gegevens uit met deze derde partij(en).

Dumoco ontvangt ritgegevens vanuit vervoersdiensten om het verbruik te monitoren en te verrekenen en ten behoeve van data-analyse en onderzoek. Wij treffen waarborgen om te voorkomen dat er een inbreuk op uw privacy ontstaat. Zo geven wij alleen gegevens door aan derde partijen die deze partijen nodig hebben voor het uitvoeren van hun dienstverlening. In sommige gevallen is dit slechts uw klantnummer, in andere gevallen worden uw naam en contactgegevens doorgegeven. Wij ontvangen van derde partijen reisinformatie en ritgegevens. Denk hierbij aan de locatie, datum, leverancier en prijs van een reistransactie.

Deze derde partijen treden naar u op als zelfstandig Verwerkersverantwoordelijke. Door gebruik te maken van de diensten van deze derde partij(en) via Dumoco gaat u akkoord met de voorwaarden en het privacy statement van deze partij(en). Wij doen alleen zaken met door ons streng geselecteerde partijen die voldoen aan hoge privacy eisen. Niettemin is de betreffende partij na ontvangst van uw gegevens Verantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiligingspraktijken en het beleid van deze derden waar wij gegevens mee uitwisselen. Wij raden u aan om de privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van de derde partij te bestuderen voordat u gegevens aan ze verstrekt. Deze kunt u vinden op de website van de derde partij, eventueel kunt u de derde partij verzoeken u deze te verstrekken.

De basis voor de uitwisseling van gegevens met derde partijen is het uitvoeren van de overeenkomst. Wij verwerken uw gegevens van externe partijen tot 18 maanden na beëindiging van uw gebruikersaccount. De bewaartermijn bij de derde partijen vindt u in het privacy beleid van de betreffende partij.

Klantcontact en (elektronische) berichten

Om uw vragen te kunnen beantwoorden of u ergens mee te helpen is het soms noodzakelijk dat wij uw gegevens gebruiken. Deze gegevens zijn door u aan ons verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om uw contactgegevens, uw ritgegevens of uw apparaat gegevens. Voor het afhandelen van klachten of verzoeken kan het nodig zijn dat wij uw bankgegevens gebruiken.

Wij zenden u, zonder toestemming, berichten die geen reclame-karakter hebben, bijvoorbeeld berichten over aankoop, beheer, wijziging of beëindiging van Diensten of over gebruik van Diensten van derde partijen, zoals bij wijzigingen of calamiteiten.

De basis voor de verwerking van deze gegevens is het uitvoeren van een overeenkomst. Wij bewaren uw klantcontactgegevens en elektronische berichten tot 18 maanden na beëindiging van uw gebruikersaccount.

Rapporteren

Voor het opstellen van rapportages en het uitvoeren van statistisch onderzoek gebruiken wij zo veel als mogelijk geaggregeerde gegevens, bijvoorbeeld reisgegevens. Voor rapportages aan het management van Dumoco gebruiken wij geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificerende informatie. Voor rapportages aan uw werkgever worden wel namen en contactgegevens gebruikt.

De basis voor de verwerking van deze gegevens is het uitvoeren van een overeenkomst en de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dumoco. Wij bewaren rapportages tot 18 maanden na beëindiging van de overeenkomst.

Verbeteren van Dumoco

Dumoco is constant bezig met het verbeteren van haar dienstverlening en uw gebruikservaring. Voor het verbeteren van onze dienstverlening worden analyses gemaakt van uw gegevens. Hierbij worden bijvoorbeeld reisgegevens, website bezoek, systemen- en accountgegevens geanalyseerd.

De basis voor de verwerking van deze gegevens is de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dumoco. Wij bewaren deze gegevens tot 18 maanden na beëindiging van uw gebruikersaccount.

Veilig houden van Dumoco

Met het oog op fraudepreventie en -detectie kunnen wij uw contact- en reisgegevens gebruiken. Ook kunnen wij voor beveiligingsdoeleinden gebruik maken van uw account- en systeemgegevens als ook uw IP adressen.

De basis voor de verwerking is de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dumoco. Wij bewaren uw gegevens tot 18 maanden na aanmaken van de gegevens. Indien er spraken is van fraude of ongeautoriseerde toegang, dan bewaren wij de gegevens tot 10 jaar na het moment van het incident.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij kunnen u de persoonsgegevens verstrekken die betrekking hebben op u. Wij verstekken uw gegevens aan de volgende categorie ontvangers:

1) Hosting partijen​

2) Klantenservice software

3) Telefoon aanbieders

4) Analyse-software

5) Security sofware voor het veilig houden van onze diensten

6) Filesharing

7) Onderzoek software en diensten

Opslag gegevens

Links naar sites van derden

Beveiliging

Zes rechten

Vragen of klachten?