Gebruiksvoorwaarden Dumoco

Algemeen

Bedoeling van deze Overeenkomst

Met de Dumoco OV-Chipkaart (Kaart) kunt u tijdens een binnen een project vastgestelde periode reizen met al het openbaar vervoer in Nederland en eventuele extra aanbieders als OV-fiets, bewaakte fietsenstalling en P+R (hierna te noemen Dienstenaanbieders). De Kaart krijgt u in bruikleen van Dumoco voor de tijdens het project vastgestelde Leenperiode.

Met de Dumoco OV-Chipkaart (Kaart) kunt u tijdens een binnen een project vastgestelde periode reizen met al het openbaar vervoer in Nederland en eventuele extra aanbieders als OV-fiets, bewaakte fietsenstalling en P+R (hierna te noemen Dienstenaanbieders). De Kaart krijgt u in bruikleen van Dumoco voor de tijdens het project vastgestelde Leenperiode.

 

Artikel 1. Toepassing gebruiksvoorwaarden

Door acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden komt een Gebruiksovereenkomst tot stand tussen u en Dumoco, waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. De Gebruiksovereenkomst ziet toe op het kennis nemen van de rechten en plichten die verbonden zijn aan het afnemen en gebruiken van een Zakelijke OV-Chipkaart, en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder.

 

Artikel 2. Uitleg begrippen

Dienstenaanbieders: Aanbieders van (Mobiliteits)diensten die voor de levering van hun producten en diensten de Kaart als betaalmiddel accepteren. Dumoco: Stichting Dumoco is gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan de Utrechtseweg 9, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57930260 in deze overeenkomst tevens aan te duiden als ‘wij’ of ‘ons’.

Gebruiker: de persoon die met ons een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten voor het gebruik van de Kaart. In deze Gebruiksvoorwaarden kan tevens naar Gebruiker worden verwezen door gebruik van ‘u’.

Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen u en ons die tot stand komt door acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden, en op basis waarvan door ons één of meerdere Kaarten tijdelijk in bruikleen beschikbaar worden gesteld tijdens de Leenperiode.

Gebruiksvoorwaarden: deze Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Kaart: een (of indien toepasselijk meerdere) op uw verzoek door ons verstrekte Zakelijke OV-chipkaart(en), herkenbaar als de Dumoco OV-Chipkaart.

Klantenservice: (digitaal) servicepunt of, waar u één of meer handelingen kan verrichten, zoals vermeld in artikel 6.2.

Leenperiode: de periode waarin u een Kaart in bruikleen heeft, de periode start zodra u de Kaart overhandigd krijgt en is vanaf dan geldig tot ten minste de einddatum van de looptijd.

Mobiliteitsdiensten: de diensten van Mobiliteitsaanbieders.

 

Privacybeleid: uitwerking van het beleid voor de waarborging van privacy en de inzage in en verwerking en opslag van persoonsgegevens, Transacties en pasfoto’s van Gebruikers, welke u dient te accepteren conform de procedure zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

RC-BKA: de besloten vennootschap RC-BKA, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60488972. RC-BKA is partner van Dumoco voor de uitgifte van de Kaart. Zij is gelicentieerd partner van TLS, waardoor zij Kaarten kan aanbieden en persoonsgegevens kan verwerken conform de door TLS gestelde eisen.

Servicevergoeding: servicetarief dat Dumoco aan u in rekening brengt als onderdeel van de projectvoorwaarden. Raadpleeg voor de juiste tarieven de projectpagina op www.dumoco.nl/en.

Tegoed: het verstrekte mobiliteitstegoed tijdens het project. Raadpleeg voor de juiste voorwaarden de projectpagina op www.dumoco.nl/en.

Translink: de besloten vennootschap Trans Link Systems BV. gevestigd te Amersfoort op Stationsplein 151-157, is verwerker van persoons- en transactiegegevens en producent en eigenaar van de Kaart.

Transactie: elke geregistreerde actie die is uitgevoerd met een Kaart.

Zakelijke OV-chipkaart: een door TLS vervaardigde OV-chipkaart die Dumoco op basis van een Kaartovereenkomst afneemt. Het betreft een Zakelijke Anonieme OV-chipkaart zonder persoonskenmerken.

 

Artikel 3. Duur en beëindiging van de Gebruiksovereenkomst

3.1. De Gebruikersovereenkomst gaat in na ontvangst van de Kaart.

3.2. De Gebruiksovereenkomst geldt voor een tijdens het project vastgestelde Leenperiode. U kunt de Gebruiksovereenkomst op ieder moment, zonder opzegtermijn opzeggen, onder voorwaarde dat u de Kaart aan Dumoco retourneert (of als gestolen of vermist opgeeft). Resterend reistegoed op de OV-Chipkaart vervalt hierbij en kunnen wij niet restitueren.

3.3. De Gebruiksovereenkomst vervalt vanwege rechtswege na de Leenperiode of op het moment dat het Tegoed is verbruikt.

3.4. Bij misbruik kunnen wij de Gebruiksovereenkomst opzeggen, zoals omschreven in artikel 9 t/m 13 van de Gebruiksvoorwaarden.

3.4. Wanneer wij de Gebruiksovereenkomst opzeggen deactiveren wij de kaart per direct.

 

Artikel 4. Algemene verplichtingen Afnemer

4.1. U bent verantwoordelijk voor de door u in bruikleen genomen Kaart. U dient de Kaart zorgvuldig te beheren zoals dat algemeen gebruikelijk is voor betaalkaarten.

4.2. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de Kaart en de daarmee verrichte Transacties gedurende de Leenperiode.

4.3. Wij kunnen aanvullende aanwijzingen geven over het (veilig) gebruik van Kaarten middels een gebruiksinstructie. Deze aanwijzingen dient u altijd op te volgen.

4.4. U dient wijzigingen in contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, die belangrijk zijn voor de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst, direct via de Klantenservice door te geven.

4.5 Na de Leenperiode van twee jaar dient u de Kaart te retourneren aan Dumoco, via antwoordnummer 4749, 3500 SJ Utrecht.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens en privacy

5.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacyreglement dat u kunt vinden op onze website www.dumoco.nl/en.

5.2. Wij verwerken persoonsgegevens onder meer ten behoeve van:

a het verlenen van service aan u via de Klantenservice;

b het toesturen van specifieke meldingen, informatie en/of verzoeken aan u.

5.3. Voor de juiste uitvoering van de Gebruiksovereenkomst kunnen wij gebruik maken van derden, waaronder softwareleveranciers en callcenters. Indien deze derde partijen in het kader van de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst toegang hebben tot persoonsgegevens zijn deze gehouden aan het Privacyreglement.

5.4. Voor zover u aan ons op grond van de Gebruiksovereenkomst toestemming heeft verleend tot het verrichten van (rechts)handelingen, verleent u hierbij toestemming aan ons tot het laten uitvoeren van die (rechts)handelingen door een door ons aangewezen derde. Wij zorgen ervoor dat de door ons aangewezen derde bij het uitvoeren van de opdracht, de op ons rustende voorwaarden en verplichtingen (waaronder het Privacybeleid) in acht neemt.

 

Artikel 6. Algemene verplichtingen van Dumoco

6.1. Onze werkzaamheden bestaan uit:

· het aan u uitgeven en van u innemen van de Kaart;

· Het laden van mobiliteitstegoed in de vorm van saldo op de Kaart;

· Het ontsluiten van de in het project geldende externe Dienstenaanbieders;

· Het dagelijks registreren en verwerken van de door u met de Kaart verrichtte Transacties voor Mobiliteitsdiensten;

· Het tijdig rapporteren, factureren en incasseren van het verbruik gedurende de Leenperiode;

6.2. U kunt ons via de Klantenservice verzoeken om handelingen te verrichten, waaronder:

· gestolen, vermist of defect melden van een Kaart;

· indienen van een klacht of opmerking;

· wijzigen van uw contactgegevens;

· aanvragen om openstaand saldo te laden op de Kaart;

 

Artikel 7. Privacyvoorwaarden onder de Gebruiksovereenkomst

7.1. Om een of meerdere Kaarten in bruikleen te nemen, verstrekt u uw persoonlijke gegevens. U dient het Privacybeleid voor de uitgifte van de Kaart te accorderen voordat wij u de Kaart verstrekken.

 

Artikel 8. Geldigheid en beëindiging Kaart(en)

8.1. De Kaart is te gebruiken gedurende een periode van de Leenperiode. De periode gaat in op het moment dat u de Kaart heeft ontvangen.

8.2. U kunt Kaarten als gestolen of vermist melden waarna wij de Kaart veiligheidshalve zullen blokkeren. Voor een vervangende Kaart kunt u zich in sommige gevallen wenden tot de Klantenservice.

 

Artikel 9. Kaart voor Mobiliteitsdiensten

9.1. De Kaart is geschikt voor in ieder geval de volgende Mobiliteits)diensten: openbaar vervoer (trein, bus, tram en metro) en overige Mobiliteitsdiensten die eventueel binnen het project voor u zijn ontsloten (OV-fiets, bewaakte fietsenstalling en/of P+R).

9.2. Wij zijn geen partij bij de rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Dienstenaanbieders, inzake gebruik, levering en/of afname van Mobiliteitsdiensten en/of producten en wij nemen daarvoor geen verantwoordelijkheid. Een Mobiliteitsaanbieder (waaronder vervoerders zoals bedoeld in artikel 8:100 van het Burgerlijk Wetboek en zoals bedoeld in de Wet personenvervoer 2000) kan voorwaarden, zoals algemene reis- en/of vervoersvoorwaarden, verbinden aan het gebruik, levering of afname van (Mobiliteits)diensten.

9.3. Aanvullend op artikel 9.2 kunnen de door Dienstenaanbieder gehanteerde voorwaarden boetes en/of aanvullende kosten bevatten. Indien de Dienstaanbieder hiervoor kosten bij ons in rekening brengt, komen deze ten laste van het Tegoed van de Gebruiker. Indien het Tegoed niet toereikend is, zijn wij gerechtigd deze kosten bij u in rekening te brengen.

9.4 Dumoco is in geen geval aansprakelijk voor schade, diefstal of misbruik van OV-fiets. Gebruiker dient voor gebruik kennis te nemen van de voorwaarden van OV-fiets. Dumoco is gerechtigd om de kosten van het gebruik, maar ook van schade, diefstal of misbruik in te houden op het Tegoed van Gebruiker. Indien het Tegoed niet toereikend is, zijn wij gerechtigd deze kosten bij u in rekening te brengen. Kosten van het gebruik van OV-fiets gaan niet rechtstreeks van het kaartsaldo af maar worden maandelijks door Dumoco ten laste gebracht van het resterend budget.

 

Artikel 10. Betalen met de Kaart

10.1. Wanneer u de Kaart bij een Dienstenaanbieder gebruikt stemt u in met de kosten behorende bij die Transactie. Dumoco stelt het Saldo voor gebruik ter beschikking dat zal worden aangewend om het verbruik van OV af te rekenen.

10.2. Wij brengen de kosten van alle Transacties gedurende de Leenperiode in rekening op het tegoed van de Gebruiker. Dit zijn kosten voor verbruik van de Mobiliteitsdiensten.

10.3. Wij garanderen niet dat u de Kaart altijd ongehinderd kunt gebruiken. De werking is immers afhankelijk van veel externe factoren, waaronder Dienstenaanbieders en werking van computer- en telecomsystemen van ons of dat van derden.

10.4. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer u de Kaart niet, niet tijdig of niet volledig kunt gebruiken.

 

Artikel 11. Verlies, diefstal en misbruik

Verlies, diefstal of (een vermoeden van) misbruik van de Kaart, dient u onmiddellijk schriftelijk (via e mail) te melden aan de Klantenservice.

 

Artikel 12. Blokkeren van Kaart(en)

12.1. Kaart(en), en het gebruik en toegang van Mobiliteitsdiensten, kunnen wij blokkeren, als er sprake is (of lijkt te zijn) van één van de volgende situaties:

a er vermoeden bestaat dat er frauduleuze handelingen worden verricht met Kaart(en);

b de Kaart(en) gebruikt worden in strijd met de aard waarvoor zij zijn bedoeld.

12.2. Wij zullen op verzoek van u Kaart(en) blokkeren wanneer u de Kaart als gestolen, verloren of vermist opgeeft.

 

Artikel 13. Specifieke kaartvoorwaarden

U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Kaart. Op de kaart zijn de volgende regels van goed gedrag van toepassing:

· Door het in gebruik nemen van een Kaart en het aanvaarden van het Privacy statement geeft u toestemming tot het registreren en verwerken van de Kaart en de verrichte Transacties en inzage daarvan door Dumoco.

· Uitsluitend u en andere geregistreerde leden, ingeschreven op hetzelfde huisadres, mogen gebruikmaken van de Kaarten.

· Het aantal kaarten per aanvrager (ingeschreven op hetzelfde huisadres)is gemaximeerd op vijf kaarten.

· De Kaart blijft ten allen tijde eigendom van Translink; overdracht, verhuur of in gebruik geven van de Kaart aan een derde is niet toegestaan.

· Het is toegestaan zelf saldo op de Kaart te zetten als u uw tegoed heeft verbruikt. U kunt dit zelf geladen saldo/tegoed gebruiken gedurende de Leenperiode. Na de bruikleenperiode zal het resterende saldo vervallen en niet worden geretourneerd.

· U dient de Kaart onmiddellijk te laten blokkeren als:

o de Kaart is gestolen of de Gebruiker vermoedt dat deze gestolen is;

o u de Kaart bent verloren;

o u constateert dat één of meer Transacties met de Kaart zijn uitgevoerd welke u niet herkent;

· u om een andere reden twijfelt aan de veiligheid van de Kaart.

· Als u de Kaart nadat deze geblokkeerd is terugkrijgt of terugvindt, dient u de Kaart naar ons terug te sturen.

 

· Het is verboden om de Kaart te beschadigen, te wijzigen of anders te gebruiken, anders dan waarvoor de Kaart bedoeld is.

· U mag de Kaart mag niet namaken, wijzigen en/of kopiëren. U vrijwaart ons en derden voor alle schade die wordt veroorzaakt door het namaken, wijzigen en/of kopiëren van de Kaart.

· Wij mogen u het gebruik onthouden, indien u deze voorwaarden van het gebruik schendt, de voorwaarden of huisregels van Mobiliteitsaanbieder niet nakomt en ondanks aanmaning daartoe niet alsnog aan die voorwaarden voldoet.

· U mag op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. waaronder begrepen het ongeoorloofd gebruik door aanpassen, wijzigen, omzeilen, of op andere wijze de werking te hinderen van de ter beschikking gestelde applicatie(s), software, de beveiligingsmaatregelen van de Kaart.

 

Artikel 14. Betalingen

14.1. Dumoco is gemachtigd om Saldo dat ter beschikking is gesteld tezamen met de Servicevergoeding van uw Tegoed af te halen.

 

Artikel 15. Bedragen betwisten

15.1. Als u het niet eens bent met een Transactie op uw betalingsoverzicht, kunt u deze betwisten. U moet dat zo snel mogelijk en gemotiveerd doen nadat u het betalingsoverzicht heeft ontvangen. U kunt een Transactie niet betwisten met als reden dat een Mobiliteitsaanbieder of Vervoerder zijn verplichtingen niet is nagekomen, bijvoorbeeld door vertragingen. U kunt een Transactie ook niet betwisten met als reden dat een Gebruiker vergeten is uit-te-checken of dat de Kaart gestolen of verloren is, dan wel dat er misbruik is gemaakt van de Kaart.

15.2. Indien wij het betwiste bedrag van Dienstenaanbieder of TLS, voegen wij dit toe aan het Tegoed van de Gebruiker.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. De aansprakelijkheid van u en van ons strekt zich in geen geval uit tot bedrijfsschade en gevolgschade.

16.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (op welke grond dan ook):

a in verband met Mobiliteitsdiensten die u met de Kaart betaalt; of

b als gevolg van het blokkeren of innemen van de Kaart;

 

Artikel 17. Klantenservice

Voor vragen en/of informatie over deze Voorwaarden kunt u de Klantenservice telefonisch bereiken op 088-9343406, kunt u een e-mail sturen aan klantenservice@dumoco.nl/en of kunt u een brief sturen, geadresseerd aan Dumoco, Postbus 694, 3800 AR te Amersfoort.

 

Artikel 18. Aanpassing van deze voorwaarden

18.1. Wij zijn bevoegd tot het zelfstandig wijzigen van deze Voorwaarden, met gevolg dat u aan die gewijzigde versie bent gebonden. Wij zullen bij eventuele wijzigingen een grote mate van zorgvuldigheid betrachten en trachten te voorkomen dat u zal worden benadeeld.

18.2. Over voorgenomen wijzigingen van deze voorwaarden informeren wij u tijdig, schriftelijk of per e-mail. Een wijziging treedt in werking dertig (30) dagen ná u ter kennis hebben gebracht van de gewijzigde versie van deze voorwaarden, met vermelding op die versie van het versienummer en de datum van inwerkingtreding van die versie.

 

Artikel 19. Overige bepalingen

19.1. Al onze communicatie voeren wij in het Nederlands. Wij communiceren schriftelijk, per e-mail of telefonisch.

19.2. Wij mogen de Kaartovereenkomst aan een derde overdragen als wij voldoen aan de voorwaarden die de wet daaraan stelt.

19.3. Op de Kaartovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.