Privacy statement Dumoco

Verwerking persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit statement vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens
die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Dumoco (hierna “Dumoco”, “wij”, “ons” of
“onze”) worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Dumoco met uw
persoonsgegevens omgaat. De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk
(naam, kenteken, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel
wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie ons privacy beleid onderhevig
is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken wij ons Privacy Statement bij
zonder u hiervan op de hoogte te houden. De meest recente versie van ons Privacy Statement is van
toepassing. Wij raden u dus aan dit statement regelmatig te bekijken. Persoonsgegevens worden
door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt in overeenstemming met de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het uitgangspunt bij verwerking is dat gegevens die
verwerkt worden toereikend zijn, niet bovenmatig en ter zake dienend.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?

Dumoco, statutair gevestigd te Amersfoort, is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking
van uw gegevens. Dit statement is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het
verwerken van persoonsgegevens door Dumoco, met als voornaamste doeleinden de verwerking van
betalingen en het verlenen van mobiliteitsdiensten van Dumoco.

Bewaartermijn

Wij bewaren de door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld en gedurende maximaal 18 maanden na
afloop hiervan, tenzij anders vermeld in dit Privacy Statement. Na afloop van de hier gemelde
bewaartermijn zullen al uw persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij de gegevens in verband met
wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven. Verwijdering impliceert het anonimiseren,
vernietigen of zodanig bewerken dat het niet meer mogelijk is u te identificeren.

Welke gegevens worden verzameld en voor welk doel?

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s) of via uw
werkgever, door het gebruiken van onze website, door contact met ons op te nemen via de telefoon
of e-mail, door gebruik van diensten van derden of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt
wanneer u zich registreert op onze websites, gebruik maakt van mobiliteitsdiensten van derden, ons
een verzoek stuurt, contact opneemt met onze klantenservice, een contract afsluit voor de levering
van diensten, deelneemt aan promoties of enquêtes en wanneer u een probleem meldt met onze
site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, die nodig is om ons in staat te stellen u onze diensten
te verstrekken en/of ons antwoord te bieden, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,
ritinformatie (locatie, tijd, leverancier, klantnummer), en bankgegevens bevatten. Wij gebruiken uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan die in dit Privacy Statement worden beschreven.
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. Meer specifiek, om uw verzoek om een of
meerdere (mobiliteits)diensten te leveren, te wijzigen of te updaten, moeten wij in de volgende
gevallen informatie van u verzamelen.

Aanmelding via website

Dumoco voert projecten uit in opdracht van verschillende opdrachtgevers. Om u de mogelijkheid te
geven deel te namen aan onze projecten, vragen wij u een registratieformulier in te vullen. Tijdens
deze registratie gaat u tevens akkoord met het Privacy Statement van Dumoco. Deze gegevens
worden gebruikt op basis van een wettelijke grondslag, namelijk om uitvoering te geven aan de
overeenkomst. Wij bewaren uw gegevens op onze website tot 18 maanden na beëindiging van de
overeenkomst.

Aangaan van een factuurrelatie

Indien wij met u een factuurrelatie aangaan heeft Dumoco uw rekeninggegevens nodig zoals
personalia, NAW-gegevens en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden gebruikt op basis van
een wettelijke grondslag, namelijk om uitvoering te geven onze administratieplicht. Wij zullen deze
gegevens bewaren tot 10 jaar na de factuurdatum.

Activeren en gebruik van vervoersdiensten van derden partijen

Binnen het project kunt gebruik maken van diensten van derde partijen. Deze derde partijen zijn
bijvoorbeeld Greenwheels (autodelen), OV-Fiets (fietsdelen), RCBKA (ov), Transvison (taxi) en
Yellowbrick (parkeren). Voor het correct functioneren van deze diensten van derden binnen Dumoco
dienen wij in sommige gevallen uw gegevens uit te wisselen met deze derden in andere gevallen
doet u dit zelf. Wanneer u diensten van derden gebruikt via Dumoco, dan wisselen wij gegevens uit
met deze derde partij(en).

Dumoco ontvangt ritgegevens vanuit vervoersdiensten om het verbruik te monitoren en te
verrekenen en ten behoeve van data-analyse en onderzoek. Wij treffen waarborgen om te
voorkomen dat er een inbreuk op uw privacy ontstaat. Zo geven wij alleen gegevens door aan derde
partijen die deze partijen nodig hebben voor het uitvoeren van hun dienstverlening. In sommige
gevallen is dit slechts uw klantnummer, in andere gevallen worden uw naam en contactgegevens
doorgegeven. Wij ontvangen van derde partijen reisinformatie en ritgegevens. Denk hierbij aan de
locatie, datum, leverancier en prijs van een reistransactie.

Deze derde partijen treden naar u op als zelfstandig Verwerkersverantwoordelijke. Door gebruik te
maken van de diensten van deze derde partij(en) via Dumoco gaat u akkoord met de voorwaarden en
het privacy statement van deze partij(en). Wij doen alleen zaken met door ons streng geselecteerde
partijen die voldoen aan hoge privacy eisen. Niettemin is de betreffende partij na ontvangst van uw
gegevens Verantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en
beveiligingspraktijken en het beleid van deze derden waar wij gegevens mee uitwisselen. Wij raden u
aan om de privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van de derde partij te bestuderen voordat
u gegevens aan ze verstrekt. Deze kunt u vinden op de website van de derde partij, eventueel kunt u
de derde partij verzoeken u deze te verstrekken.

De basis voor de uitwisseling van gegevens met derde partijen is het uitvoeren van de overeenkomst.
Wij verwerken uw gegevens van externe partijen tot 18 maanden na beëindiging van uw
gebruikersaccount. De bewaartermijn bij de derde partijen vindt u in het privacy beleid van de
betreffende partij.

Klantcontact en (elektronische) berichten

Om uw vragen te kunnen beantwoorden of u ergens mee te helpen is het soms noodzakelijk dat wij
uw gegevens gebruiken. Deze gegevens zijn door u aan ons verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om uw
contactgegevens, uw ritgegevens of uw apparaat gegevens. Voor het afhandelen van klachten of
verzoeken kan het nodig zijn dat wij uw bankgegevens gebruiken.

Wij zenden u, zonder toestemming, berichten die geen reclame-karakter hebben, bijvoorbeeld
berichten over aankoop, beheer, wijziging of beëindiging van Diensten of over gebruik van Diensten
van derde partijen, zoals bij wijzigingen of calamiteiten.

De basis voor de verwerking van deze gegevens is het uitvoeren van een overeenkomst. Wij bewaren
uw klantcontactgegevens en elektronische berichten tot 18 maanden na beëindiging van uw
gebruikersaccount.

Rapporteren

Voor het opstellen van rapportages en het uitvoeren van statistisch onderzoek gebruiken wij zo veel
als mogelijk geaggregeerde gegevens, bijvoorbeeld reisgegevens. Voor rapportages aan het
management van Dumoco gebruiken wij geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks
identificerende informatie. Voor rapportages aan uw werkgever worden wel namen en
contactgegevens gebruikt.

De basis voor de verwerking van deze gegevens is het uitvoeren van een overeenkomst en de
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dumoco. Wij bewaren rapportages tot 18
maanden na beëindiging van de overeenkomst.

Verbeteren van Dumoco

Dumoco is constant bezig met het verbeteren van haar dienstverlening en uw gebruikservaring. Voor
het verbeteren van onze dienstverlening worden analyses gemaakt van uw gegevens. Hierbij worden
bijvoorbeeld reisgegevens, website bezoek, systemen- en accountgegevens geanalyseerd.
De basis voor de verwerking van deze gegevens is de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van Dumoco. Wij bewaren deze gegevens tot 18 maanden na beëindiging van uw gebruikersaccount.

Veilig houden van Dumoco

Met het oog op fraudepreventie en -detectie kunnen wij uw contact- en reisgegevens gebruiken. Ook
kunnen wij voor beveiligingsdoeleinden gebruik maken van uw account- en systeemgegevens als ook
uw IP adressen.

De basis voor de verwerking is de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dumoco. Wij
bewaren uw gegevens tot 18 maanden na aanmaken van de gegevens. Indien er spraken is van
fraude of ongeautoriseerde toegang, dan bewaren wij de gegevens tot 10 jaar na het moment van
het incident.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij kunnen u de persoonsgegevens verstrekken die betrekking hebben op u. Wij verstekken uw
gegevens aan de volgende categorie ontvangers:

• Wij verstrekken persoonsgegevens aan (de vertegenwoordigers) van de organisatie (in veel
gevallen uw werkgever) of de natuurlijk persoon die u het recht heeft gegeven gebruik te
maken van Dumoco. Wij willen u erop attenderen dat het gebruik van onze dienstverlening
resulteert in een bestand van persoonsgegevens op basis waarvan beslissingen kunnen
worden genomen over het gebruik van Dumoco door de organisatie of de natuurlijk persoon.
Zo kan uw reishistorie met locatie, tijd en vervoersmiddel worden ingezien door de
organisatie of de natuurlijk persoon.
• Wij zijn genoodzaakt uw persoonsgegevens te verstrekken indien wij daar om welke reden
dan ook door de wet toe verplicht worden.
• Wij wisselen gegevens uit met derde partijen die optreden als
Verwerkingsverantwoordelijke. Zie ‘Activeren en gebruik van vervoersdiensten van derden
partijen’.
• Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan Verwerkers in de zin van de AVG. Dit zijn
leveranciers die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van ons. Wanneer wij samenwerken
met partners zien wij er als Verwerkingsverantwoordelijke op toe dat persoonsgegevens in
overeenstemming met de AVG op behoorlijke en zorgvuldige wijze door deze leveranciers
worden verwerkt. Het gaat hierbij om de volgende type Verwerkers:

1) Hosting partijen
2) Klantenservice software
3) Telefoon aanbieders
4) Analyse-software
5) Security sofware voor het veilig houden van onze diensten
6) Filesharing
7) Onderzoek software en diensten

Opslag gegevens

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

Links naar sites van derden

Onze dienst kan links bevatten of u verwijzen naar andere websites, apps en advertenties van derde
partijen, die informatie over u bij kunnen houden. Wij hebben geen controle over dergelijke sites of
hun activiteiten. Alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, die u aan die derden verstrekt, worden
rechtstreeks aan die derde verstrekt en zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van
derden waar wij naar linken of verwijzen. Wij raden u aan om de privacy- en beveiligingspraktijken en
het beleid van de derde partij te bestuderen voordat u gegevens aan ze verstrekt. Deze kunt u vinden
op de website van de derde partij, eventueel kunt u de derde partij verzoeken u deze te verstrekken.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische
maatregelen getroffen. Wij stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid,
nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om
de privacy en veiligheid van onze applicaties en databanken te beschermen. Wij hebben in ieder
geval de volgende maatregelen genomen:

• wij hebben fysieke en technische maatregelen en managementprocedures ingevoerd die zijn
ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel
mogelijk te voorkomen;
• gevoelige informatie of persoonsgegevens, zoals accountwachtwoorden en andere
betalingsgerelateerde identificeerbare informatie, worden versleuteld verstuurd;
• gevoelige informatie wordt waar mogelijk versleuteld en/of gehasht opgeslagen (waaronder
uw wachtwoord); wij beperken de interne toegang tot persoonsgegevens tot werknemers
die de informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren.
• onze medewerkers zijn gebonden aan een vertrouwelijkheidsclausule;
• onze informatie management systemen zijn zodanig ingericht dat werknemers die niet
bevoegd zijn tot het raadplegen van bepaalde informatie of persoonsgegevens, in beginsel
geen toegang hebben tot die informatie;
• onze servers staan in een beveiligde omgeving in datacenters.
• er worden regelmatig back-ups gemaakt van de persoonsgegevens.

Zes rechten

De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven natuurlijk uw eigendom. Daarom heeft u het
recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over
te dragen aan iemand anders. Dit kan via het aanvraagformulier via de servicepagina. Het volgende
kunt u bij ons indienen:
• een verzoek tot dataportabiliteit op basis van het recht dat u heeft om persoonsgegevens
over te dragen naar een andere partij;
• een verzoek tot vergetelheid waarmee u uw recht kunt uitoefenen om ‘vergeten’ te worden;
• een verzoek tot inzage op basis van het recht dat u heeft om de persoonsgegevens die wij
van u verwerken in te zien;
• een verzoek tot rectificatie en aanvulling waarmee u het recht heeft om persoonsgegevens
die wij verwerken te wijzigen;
• een verzoek tot beperking van de verwerking waarmee u gebruik kan maken van uw recht
om minder gegevens te laten verwerken; en
• een verzoek tot bezwaar waarmee u gebruik kan maken van uw recht om bezwaar te maken
tegen de gegevensverwerking.

Zodra wij uw schriftelijke verzoek hebben ontvangen, zullen wij u vragen u nader te identificeren om
er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen
wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren en/of
persoonsgegevens corrigeren, wijzigen, exporteren of verwijderen. Uw aanvraag wordt binnen 30
dagen afgehandeld. Wij wijzen u erop dat uw verzoek gevolgen kan hebben voor uw gebruik van
onze diensten.

Vragen of klachten?

Elke persoon heeft het recht bij ons een vraag of een klacht in te dienen over de verwerking van haar
persoonsgegevens door contact met ons op te nemen op een wijze zoals hierna vermeld. Wilt u uw
gegevens corrigeren, heeft u een vraag of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens
door ons, dan kunt u ons een bericht sturen. Wij, Dumoco, zijn gevestigd te Amersfoort en hebben
een kantoor aan de Utrechtseweg 15, 3811 NA. Onze servicedesk is te bereiken via telefoonnummer
(088) 934 34 06 en email-adres klantenservice@dumoco.nl.
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens of het afhandelen van klachten
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Dumoco kunt u rechtstreeks contact
opnemen met de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via telefoonnummer (088) 18 52 50, of via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap